duminică, 7 august 2016

Teama de viaţă / Fear of living

   Cu toţii ne temem de ceva, de anumite persoane, de anumite lucruri, de dragoste, de singurătate, de ură, de prea multă fericire, de moarte, dar de fapt toate acestea nu sunt  nimic altceva decât trăiri fictive pe care mintea noastră are tendinţa să le creeze.
   Fiindcă toate aceste lucruri de care ne este teamă, nu reprezintă nimic altceva decât viaţa, şi ce este mai stupid decât să te temi de propria viaţă, însă multe doctrine te învaţă să îţi formezi anumite vinovăţi, doar ca să te constrângă să respecţi anumite legi şi orânduiri.
   Osho zicea că teama este de un singur fel ca proces natural, şi anume teama de necunoscut, celelalte sunt doar vinovăţii şi toate au fost inventate de oameni pentru a păcăli alţi oameni.
   Cei care se cunosc pe ei şi limitele lor nu se vor teme de viaţă niciodată, aşadar totul poate fii redus la o chestiune de abordare a vieţii şi a felului cum privim situaţia.
   Tocmai de aceea când îti este teamă de un lucru necunoscut, trebuie să încerci să îl descoperi, doar aşa poţi trece peste fără nici o problemă, iar probabil că de aceea cei care se tem de viaţă, nu vor scăpa de aceea frică, până când nu vor trece prin ea.
   Fiindcă cu cât încerci să îţi controlezi mai mult viaţa cu atât vei ajunge să te temi mai mult de anumite lucruri, viaţa nu poate fi controlată, nimeni nu o poate ţine sub control, chiar dinpotrivă, cu cât încerci să o ţii mai mult sub control, cu atât va fi mai nărăvaşă şi zbuciumată.
   Dacă vrei să te bucuri cu adevărat de ea, terbuie să o primeşti cu braţele deschise cu tot ce îţi poate aduce, iar atunci toate temeriile, vinovăţiile şi regretele vor dispărea şi vor face loc iubirii.

   We're all afraid of something, certain people, certain things, love, loneliness, hatred, too much happiness, death, but really all this are nothing more than fictitious feelings that our minds tend to create them.
   For all these things we fear, represents nothing more than life, and what's more stupid than to be afraid of your own life, but many doctrine teaches you to build your certain guilts, just to get you constrained to follow certain laws and rules.
   Osho said that fear is only one way as a natural process, namely fear of the unknown, others are only guilts and all were invented by men to deceive other people. 
   People who knows them self and their limits will not fear life never, therefore everything can be reduced to a question of how we approach life and of how we look at the present situation. 
    Therefore when you are afraid of something unknown, you have to try to discover it this is the only way you can get over without any problem, and perhaps that is why those who fear life will not get rid of that fear until they will not pass through it.
   Because the more you try to control your life, that more you get to be afraid about certain things, life can not be controlled, nobody can keep it under control and probably the more you are trying to control your life, the more it will be flighty and troubled.
   If you want to really enjoy it, you should receive her with your arms open, for all that she can bring you, and then all fears, guilts and regrets will disappear, and will give way to love.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu