duminică, 23 octombrie 2016

Dragoste sau Ego / Love or Ego

    Mai există sau nu dragoste adevărată ?  Sau tot ce a mai rămas este dragostea pentru materialisme și pentru imaginea proprie, mai exact pentru ego (iubirea de sine).
    Într-o lume în care totul se rezumă la materialism și egoism, oare mai e loc pentru dragoste adevărată ? Nu știu ce să mai cred, fiindcă în ziua de azi nimeni nu mai vrea să se implice într-o relație adevărată.
     Toată lumea caută ceva ușor, ca nu cumva să investească prea mult într-o relație. Mai degrabă investesc într-o relație de fațadă, care să dea bine la public, decât să depună efortul necesar pentru a iubi cu adevărat pe cineva. Aceștia sunt genul de oameni care investesc mai mult în profilele de Facebook/Twitter/Instagram etc. decât în propria lor personalitate.
    Într-o lume în care ego-ul este la putere, într-o lume în care interesul personal primează iar dragostea este doar de fațadă; toată lumea vrea și merită să fie iubită, însă prea puțină lume mai e dispusă să ofere iubirea.
    "Toți doresc să fie ținuți de mână, dar puțini se mai uită în ochii celuilalt." Sunt puțini cei care mai oferă iubirea necondiționată și depun efortul necesar pentru a oferi iubirea adevărată.
    Nu știu ce să mai cred, ce să mai înțeleg... parcă nu mai e suficientă iubire în lumea asta, parcă nu a mai rămas decât ego-ul, parcă nu mai găsești o persoană care să-ți zâmbească, fără să vrea ceva de la tine. Toată lumea prefera să pună o anumită expresie pe față, doar pentru a impresiona. Chiar nu mai există iubire adevărată în lumea asta ?
    Toți își pun mai presus propria lor imagine, și mai degrabă caută "friends whit benefits" decât să-și găsească o persoană pe care să o iubească așa cum e "la bine și la rău", iar când e nevoie să lupte pentru a păstra relația respectivă, în loc să "o arunce la gunoi" ca pe un obiect de care nu mai au nevoie.
    Genul acesta de persoane se trezesc dimineața, își pun o "mască" și pleacă în lume pentru a impresiona, si nu sunt interesate decât de imaginea pe care o lasă "masca respectiva".


    Asta este purul adevăr și realitatea în care ne aflăm, chiar dacă este o realitate pe care nu ne-o dorim să o acceptăm. Din păcate dragostea a devenit un accesoriu de care oameni se folosesc pentru a obține anumite beneficii.
    Totuși mai există în lume și oameni care iubesc din tot sufletul, fără rețineri sau fără alte sentimente ascunse, oameni care nu-și pun propria persoană deasupra tuturor, ci din potrivă dăruiesc sentimente fără compromisuri și prejudecăți.
    Iar gândul că în lumea asta mare, mai există și alți oameni buni, te motivează într-un fel să fi și tu la fel ca ei, să încerci să oferi un sentiment pozitiv sau un gând bun, fără a te aștepta să primești ceva în schimb.
    Chiar dacă risc să fiu considerat un visător (sau mai știu eu cum), părerea mea este că trebuie să fim mai buni uni cu alți, să iubim necondiționat, fiindcă fără dragoste adevărată lumea aceasta ar deveni pustie.
    Și să nu uităm un lucru "dragostea, binele și dreptatea înving întodeauna, dacă crezi în ele cu adevărat"

................................................................................................................................................


   True love still exist ? Or what's left is love for the materialism and self-image, more exactly for ego (selfishness).
   In a world where everything is about materialism and selfishness, there's any more place for true love ?
I do not know what to believe anymore, because today no one wants to engage in a real relationship.
   Everyone is looking for something easy, so they will not invest too much in a relationship. Rather they invest into a facade relationship which will give at the public better, than to make the effort required to truly love someone. These are the kind of people who invest more in there Facebook / Twitter / Instagram profiles, than their own personality.
    In a world where ego is in power, in a world where self-interest prevails and love is just for façade, everyone wants and deserves to be loved, but not enough people are willing to give true love.
     "Everyone want the hand holding, but without the eye contact." There are few which still offers unconditional love and make the effort needed to provide true love.
    I do not know what to believe anymore, what shall I understand... Like's no longer enough love in this world, kind of all that has left is the ego, you can't find anymore a person that will give you a smile, without wanting something from you. Everyone prefers to put an expression on his face, just to impress.
Really there is no true love in this world anymore?
     Everyone is puting above their own images, and they rather seek to find "friends whit benefits", than someone that will love them as they are "for better or for worse", and when is needed, they should fight to keep that relationship instead of "throw it away" like an object that is no longer needed.
    This kind of people wake up in the morning, they put a "mask" on and go out to impress the world, and they are interested only in the image that "that mask" leaves it.
    This is the plain truth and the reality in which we find ourselves, even if it is a reality that we do not want to accept it. Unfortunately love became an accessory that people use it to get certain benefits.
     However, there is in this world people who love wholeheartedly, without reservation or without other hidden feelings, people who don't put themselves above all, but rather they give uncompromising and without prejudices feelings.
    And the thought that on this big world, there are other good people motivate you somehow, to be like them, to try giving a positive feeling or a good thought, without expecting to get something in change.
    Even if I risk to be considered a dreamer (or something else) my opinion is that we should be better, one with the others, and to give love unconditionally, because without real love this world would become empty. 
    And do not forget a thing "love, the good things and righteousness will always win, if you really believe in them".(surse: http://imgfave.com/view/6189027  ;   http://www.huffingtonpost.com/entry/we-are-the-generation-who-doesnt-want-reltionships_us_572131a5e4b03b93e7e435d8 )

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu